GEBRUIKSPLAN MUIDERKERK  Corona maatregelen

Inleiding

De Protestantse Kerk Nederland heeft een protocol uitgegeven (Protcol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, geactualiseerd op 3 juni 2020) om gefaseerd het gebruik van het kerkgebouw als plaats van samenkomst weer mogelijk te maken. De concrete en nadere invulling van dit protocol voor de situatie van de Muiderkerk (GEBRUIKSPLAN) behoort tot de verantwoordelijkheid van de kernraad van de Muiderkerkgemeente.
Voordat een gemeente kerkelijke activiteiten - zoals erediensten - hervat, moet er een
gebruiksplan worden opgesteld. Dit gebruiksplan is een lokale en op ons kerkgebouw toegespitste praktische invulling. Het landelijke PKN-protocol biedt hiervoor een belangrijk handvat, maar is tegelijkertijd niet allesomvattend. Ook de voorschriften van het RIVM dienen gevolgd te worden, en het gezond verstand moet worden gebruikt.

Dit gebruiksplan is te vinden op de website van de Muiderkerk, en kan digitaal worden opgevraagd bij de beheerder. Het gebruiksplan zal worden aangepast zodra omstandigheden daartoe aanleiding geven en het blijft actief zolang het landelijke PKN-protocol dat voorschrijft.

De kernraad wil er met het invoeren van dit gebruiksplan voor zorgen dat de kans dat de Muiderkerk een besmettingshaard wordt voor Covid19, zo klein mogelijk is. Bovendien is het onze bedoeling te zorgen dat - als er toch een besmetting zou ontstaan, gerelateerd aan onze ruimtes – door de GGD kan worden onderzocht wie mogelijk besmet zijn geraakt.

Alle gebruikers en huurders moeten het gebruiksplan lezen en volgen. Daarnaast moeten zij het bijgevoegde contract (Contract gebruik Muiderkerk tijdens Corona-crisis) invullen en ondertekenen, alvorens gebruik gemaakt kan worden van ruimtes in de kerk.
Waar het groepen gebruikers betreft, daar wijst de gebruikende groep een “Coordinator Corona” aan, die dit contract ondertekent en de verantwoordelijkheid draagt voor de registratie van de aanwezigen, en het verspreiden van de gedragsregels in de eigen groep

1) Gezondheidsvragen

Iedereen die de Muiderkerk gebruikt kan dit alleen doen als op de hierna genoemde gezondheidsvragen “NEE” kan worden geantwoord.

1. Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen: neusverkoudheid of
hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
4. Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Wie op één van deze vragen “ja” moet zeggen, die moeten we uitleggen dat ze volgens de redenering van het RIVM mogelijk een symptoom hebben van Corona, en dat ze daarom niet toegelaten kunnen worden. We hopen van harte dat het voor die persoon meevalt, maar met het oog op de veiligheid van anderen kunnen ze niet worden toegelaten.

Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en anderen die in een door het RIVM bepaalde risicogroep vallen, die wel nee kunnen zeggen op bovenstaande vragen, beslissen zelf of zij aan de activiteiten deelnemen. De kernraad van de Muiderkerk wijst in dit geval op het advies van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen- tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

2) Aantal gebruikers van het gebouw kerkgangers danwel huurders

Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn is beperkt. Overheidsrichtlijnen geven, voor alle gebruikers van kerkruimtes (of het nu om huurders of gemeenteleden gaat) aan:
Vanaf 1 juni maximaal 30 mensen, en vanaf 1 juli maximaal 100 mensen, als de anderhalve meter afstand kan worden gerealiseerd.
Deze aantallen zijn exclusief werknemers en dienstdoend ambtsdragers conform de richtlijnen van het RIVM. De voor de Muiderkerk geldende getallen vindt u hieronder terug.

Voor alle aanwezigen – bezoekers, gebruikers dan wel huurders - geldt verplichte registratie gedurende het verblijf in het gebouw. Daartoe is in het gebouw een logboek aanwezig, dat in gevuld moet worden per gebruiker/groep, terwijl per groep een aan te wijzen Coördinator Corona een aanwezigenlijst met mailadressen en telefoonnummers moet bijhouden.

3) Gebruik van het gebouw in het algemeen

Voor het gebruik van het gebouw in het algemeen gelden de volgende regels. Dit alles is er op gericht om zo min mogelijk bewegingen van personen te realiseren en de verplichte 1,5 meter afstand te kunnen blijven hanteren.

a) Afstand houden

• Hou overal in het pand 1,5 m afstand van andere mensen. Wacht dus op elkaar bij smalle/kleine ruimten en heb geduld!
• Binnenkomst in het gebouw gebeurt één voor één tenzij men aantoonbaar een gezamenlijk huishouden vormt.
• Bij iedere groep (gebruikers of huurders) is één van de aanwezigen verantwoordelijk om bij de de ingang toe te zien op het binnenkomen van de mensen en desgewenst bij te sturen. Deze zorgt er ook voor dat, als iedereen binnen is, de ingang van buitenaf niet meer open kan.
• In de kleine vergaderzaal mogen zich maximaal 4 mensen bevinden.
• In de grote vergaderzaal mogen zich maximaal 12 mensen bevinden.
• In de predikantskamer mogen zich maximaal 3 mensen bevinden
• In de keuken mogen zich maximaal 3 mensen bevinden
• In de kerkzaal mogen zich maximaal 60 personen (als het allemaal individuele bezoekers zijn) tot 80 personen (wanneer er ook sprake is van gezamenlijke huishoudens) bevinden.
• Het aantal stoelen wordt hier op aangepast.
• Looproute. Men volgt de pijlen, er is 1 ingang (we gebruiken de toren-ingang dus niet) en 1 uitgang (ook de nooduitgang gebruiken we normaal gesproken niet) van de kerkzaal.

b) Hygiene

• De deuren in het gebouw blijven, indien mogelijk, open staan zodat het aanraken van de deurkrukken zoveel als mogelijk vermeden wordt.
• Het is dringend geadviseerd om bij binnenkomst het desinfecterende middel dat bij de entree staat te gebruiken om de handen te reinigen, voordat het pand verder betreden wordt.
• In elke ruimte is desinfectie materiaal aanwezig om de handen te reinigen. De beheerder draagt er zorg voor dat dit beschikbaar is.
• Iedere groep of persoon (gebruiker(s) of huurder) reinigt na afloop de gebruikte ruimtes (tafelbladen, stoelleuningen, deurknoppen en –posten, indien van toepassing keuken, toilet, etc). Daarvoor te gebruiken desinfectiemateriaal zal aanwezig zijn, zoals ook in elke ruimte afvalbakken geplaatst zullen worden om het gebruikte materiaal in te deponeren.

c) Toiletgebruik

• In het grote toilettenblok wordt slechts één toilet gebruikt. De andere twee toiletten zijn afgesloten. Dit doen we omdat het anders onmogelijk is de anderhalve meter te respecteren.
• Het invalidentoilet is als 2e toilet voor gebruik beschikbaar. Beide toilet-units zijn daarmee eenspersoons-units.

d) Consumpties

• De keuken wordt beperkt gebruikt. Er wordt een kleinere tafel geplaatst om meer ruimte te creëeren in de keuken. Er mogen zich maximaal 3 mensen in de keuken bevinden.
• Bij gebruik van de vergaderzalen mag – onder de hierna weergegeven regels – koffie en thee gezet worden. Is dit niet voldoende, dan neemt men bij voorkeur zelf eten en drinken mee en dit nuttigt men dit op de plek van de bijeenkomst. Men neemt dan zelf ook het afval weer mee naar huis. Dringend advies: werk niet met tussentijdse pauzes, om groepsvorming binnen en buiten het gebouw te voorkomen.
• Bij gebruik van kerk- of vergaderzaal kunnen koffie en thee worden aangeboden dan wel genuttigd. In dat geval dient één persoon te zorgen voor het bereiden en uitschenken van koffie en/of thee, en het opruimen ervan. Deze persoon draagt tevens zorg voor het ontsmetten van de gebruikte apparaten in de keuken.
• Vaste bezoekers wordt aangeraden persoonlijke mokken van huis mee te nemen, en die ook weer mee naar huis te nemen. Voor het overige wordt koffie en thee geschonken in (duurzaam) kartonnen bekers, die beschikbaar zullen zijn in de keuken, en die na gebruik in de papier-afval-bak in de keuken kunnen worden gedeponeerd.
Bovenstaande doen we om hiermee het risico op verspreiding van het virus (b.v. doordat meer mensen hetzelfde kopje vasthouden, of meer handen de koffiepot hanteren) zo klein mogelijk te maken!

e) Garderobegebruik

• De garderobe is buiten gebruik. De jas wordt meegenomen naar de ruimte waar de vergadering/bijeenkomst is. Hierin volgen we het advies van de PKN, die dit zo formuleert omdat garderobes een plek zijn waar het vrijwel onmogelijk blijkt te zijn de anderhalve meter afstand te waarborgen.

f) Gedragsregels

• Elke gebruiker ondertekent het contract (zie bijlage: contract gebruik Muiderkerk tijdens Corona-crisis) en zorgt zelf voor naleving van het plan door de eigen groep.
• Er is een logboek voor het gebouw. De desbetreffende gebruiker (een individuele gebruiker of bij groepen de Corona Coördinator) tekent hierin met naam, emailadres en telefoonnummer. Men doet dit met de eigen pen, of met een pen die bij het logboek ligt, en die na gebruik gedesinfecteerd wordt door de gebruiker.
Dit logboek voegen we toe in verband met het eventuele referentieonderzoek. Wanneer een groep het gebouw gebruikt kan voor het logboek worden volstaan met het noteren van deze contactpersoon. Conform het contract beheert de contactpersoon (de Coördinator Corona) de aanwezigenlijst van de eigen groep, zodat deze gegevens zonodig aan de GGD beschikbaar kunnen worden gesteld.
• Als iemand onaangekondigd langs komt, dan is degene die hem of haar binnenlaat in die situatie de Corona Coördinator. Deze zorgt voor het stellen van de vier gezondheidsvragen, het noteren van naam, mailadres en telefoonnummer, en zorgt er ook voor dat de door deze persoon gebruikte ruimtes gedesinfecteerd worden.
• De ruimte voor de kerk: de Muiderkerk dringt er bij gebruikers en huurders op aan ook buiten, voor de kerk, de anderhalve meter afstand te blijven respecteren.

4 Reinigingsplan

• Bij hygiene staat al dat elke gebruiker de ruimte gereinigd achterlaat. Daarnaast brengt de Muiderkerkgemeente de algemene schoonmaak weer op het normale peil (wekelijks).
• Gebruikers van de vergaderzalen wordt dringend geadviseerd bij binnenkomst de ramen te openen (ventilatie!) en die bij vertrek weer te sluiten.
• De Muiderkerkbeheerder draagt zorg voor extra ventilatie in de kerkruimte.

5 Kerkdienst specifiek

• Voor de specifieke afspraken en regels bij de kerkdienst zal een apart addendum aan dit Gebruiksplan worden toegevoegd.

6 Slotbepaling

Met dit gebruiksplan geeft de Kernraad van de Muiderkerk invulling aan het protocol zoals gepubliceerd door zowel PKN als PKA. Dit gebruiksplan is op moment van schrijven in overeenstemming met de geldende richtlijnen vanuit de overheid en zal worden aangepast op basis van opgedane ervaring of zodra de richtlijnen daar aanleiding toe geven

Belangrijke links:
a. Corona protocol landelijke PKN:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke- bijeenkomsten


b. Protocol jeugdactiviteiten in coronatijd:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/