Collectes

De Corona-maatregelen zijn nog steeds nodig, dus we vragen u opnieuw uw steun via de bank aan ons over te maken We collecteren weer voor vier doelen, die we hieronder benoemen. 

De doelen zijn:

  • onze wijkdiaconie
  • stedelijke diaconale doelen en voor werk van het werelddiaconaat in Oeganda
  • onze wijkkerk.
  • De deurcollecte (doel 4) is in mei en juni  voor het drugspastoraat. Het Drugspastoraat is een plek waar mensen die de klem van verslaving, armoede en uitsluiting kennen hun verhaal delen en perspectief en zin in hun leven ontdekken. Het Drugspastoraat doet dit door ontmoetingen te organiseren rond geloof en zingeving.

U kunt uw collectebijdrage overmaken op rekening IBAN NL76 INGB 000 035 0471 t.n.v. Protestantse Gemeente inz. Muiderkerk.

Mocht u hier nog vragen bij of over hebben, dan kunt u zich wenden tot